baner


Program i zadania Ośrodka Wsparcia Specjalistycznego

Osoby z wadą słuchu i dodatkowymi zaburzeniami (autyzmem, epilepsją, upośledzeniem umysłowym, uszkodzeniami neurologicznymi, niedowładem kończyn górnych i dolnych) są skrajnie trudne w sprawowaniu opieki nad nimi. Metody rehabilitacji i terapii są dla nich specyficzne, odmienne od stosowanych u osób z innymi problemami rozwojowymi. Ich rodzice i opiekunowie znajdują się w dramatycznej sytuacji, sprawując wyczerpujący dyżur i opiekę, bez możliwości jakiejkolwiek pomocy i odpoczynku. Długotrwałe zmęczenie i stres, powodują tzw. „syndrom wypalenia” i rzutują negatywnie na funkcjonowanie rodziny, zarówno rodziców i opiekunów jak i zdrowego rodzeństwa. W Warszawie nie ma placówki, która zajmowałaby się kompleksowo głuchymi z dysfunkcjami, prowadząc odpowiednią i niezbędną dla nich edukację, terapię, rehabilitację i opiekę.

Dlatego postanowiliśmy wyjść naprzeciw potrzebom i założyliśmy Fundację, która poprzez prowadzenie Ośrodka Wsparcia Specjalistycznego, wspiera i pomaga zarówno niepełnosprawnym jak też ich najbliższym.

Prowadzony przez nas Ośrodek, uzupełnia działania Instytutu Głuchoniemych, organizując dzieciom zajęcia w czasie wolnym od nauczania indywidualnego. Natomiast dla dorosłych (byłych uczniów Instytutu) jest to jedyna forma spędzania czasu poza domem.

Dzięki zatrudnieniu wykwalifikowanej kadry pedagogicznej, pomocy wolontariuszy i stażystów oraz innych ludzi dobrej woli, nasi podopieczni i ich rodziny nie są pozostawieni sami sobie. Wiedzą, że mogą liczyć na wszelką możliwą z naszej strony pomoc i wsparcie. I chociaż zdajemy sobie sprawę, że intelektualnie i manualnie nasi podopieczni nie są w stanie się poprawić, to poprzez zajęcia nie cofają się w rozwoju i nie zapominają o nabytych umiejętnościach.

Proponowane przez nas zajęcia dydaktyczne, opiekuńczo-wychowawcze, terapeutyczno-rehabilitacyjne, sportowo-rehabilitacyjne i uspołeczniające, stymulują rozwój niepełnosprawnych i pozwalają im miło spędzić czas, wśród osób z podobnymi zaburzeniami. Każdy z naszych podopiecznych jest objęty wieloaspektowym programem dydaktyczno-wychowawczo-terapeutyczno-rehabilitacyjnym. Umożliwiają one utrwalenie nabytej już wiedzy i umiejętności, zdobycie nowych na miarę ich możliwości, uzyskanie jak największej samodzielności w codziennym życiu oraz poprawę ich funkcjonowania w grupie i środowisku społecznym. Dzięki odpowiedniej terapii i różnym, innym formom działania możemy zdecydowanie poprawić ich los a także skutecznie pomóc rodzinom, w zakresie radzenia sobie w życiu codziennym z wieloma problemami.


ZADANIA OŚRODKA DLA PODOPIECZNYCH Z WADĄ SŁUCHU I NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ ZŁOŻONĄ ORAZ ICH RODZIN


1. Zwiększenie samodzielności niepełnosprawnych

2. Rozwijanie ich umiejętności komunikowania się z otoczeniem

3. Usprawnianie i wspieranie ich funkcjonowania w różnych rolach społecznych i

środowiskach

4. Stymulacja rozwoju poprzez terapię i rehabilitację

5. Zwiększenie szans na samodzielne funkcjonowanie

6. Umożliwienie samorealizacji

7. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i samotności

8. Wyjście z izolacji i integracja społeczną

9. Poprawa sytuacji społecznej i emocjonalnej rodzin osób niepełnosprawnych

10. Poprawa jakości życia rodzin niepełnosprawnych

11. Możliwość aktywizacji zawodowej opiekunów niepełnosprawnych
Karwia 2013

SPONSORZY

Pan Tadeusz Szewczyk
Pan Jerzy Szewczyk
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy
Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”
Fundacja POLSAT
Onninen Sp. z o.o.
JADEN Sp. z o.o.
SYLDOR Sylwester Pawiński
MATRAX Krzysztof Bielecki
Polkomtel S.A.
Instytut Głuchoniemych
EURO-NET Sp. z o.o.
STRABAG
TVP S.A.
"Sobieski" Sp. z o.o.
Zespół "PERFECT"
INVEST-COMFORT - GdyniaCopyright © 2011 Rafał Pawiński