baner


CELE DZIAŁANIA

Głównymi celami działania naszej Fundacji jest przede wszystkim:


• Wszechstronna pomoc dzieciom i osobom dorosłym z wadą słuchu i dodatkowymi zaburzeniami,

• Udzielenie wsparcia ich rodzinom i opiekunom,

• Organizacja i prowadzenie różnych form edukacji, rehabilitacji, terapii i opieki naszym podopiecznym,

• Współpraca z organami i instytucjami zajmującymi się niepełnosprawnymi dziećmi oraz osobami dorosłymi,

• Promocja problemu i potrzeb tego środowiska,

• Rzecznictwo interesów i praw dzieci i osób dorosłych z wadą słuchu i dodatkowymi zaburzeniami.


PRZEDMIOTY DZIAŁALNOŚCI

Nasza Fundacja prowadzi nieodpłatną działalność statutową polegająca

głównie na:


 Organizowaniu i prowadzeniu placówek edukacyjnych, rehabilitacyjnych, terapeutycznych i opiekuńczych dla dzieci i osób dorosłych z wada słuchu i dodatkowymi zaburzeniami,

 Organizowaniu dzieciom i osobom dorosłym oraz ich rodzinom i opiekunom turnusów rehabilitacyjnych, rekreacyjnych, leczniczych, edukacyjnych i innych form wypoczynku zbiorowego,

 Stworzeniu odpowiednich warunków sprzyjających rozwijaniu indywidualnych zdolności i zainteresowań naszych podopiecznych,

 Stworzeniu grup wsparcia dla rodzin i opiekunów,

 Współpracy z instytucjami państwowymi, organizacjami samorządowymi, zawodowymi, społecznymi, prywatnymi, wyznaniowymi oraz środkami masowego przekazu w celu uzyskania pomocy w realizowaniu naszych celów,

 Współpracy z innymi fundacjami oraz organizacjami w kraju i poza jego granicami, których cele działania są zbliżone z celami naszej Fundacji,

 Organizowaniu imprez charytatywnych w celu zebrania funduszy na pomoc naszym podopiecznym,

 Tworzeniu funduszy celowych,

 Prowadzeniu doradztwa, poradnictwa dla rodzin dzieci i osób dorosłych z wadą słuchu i dodatkowymi zaburzeniami po śmierci ich rodziców,

 Prowadzeniu ośrodków opiekuńczych pobytu dziennego,

 Prowadzeniu warsztatów terapii zajęciowej,

 Prowadzeniu hosteli dla osób dorosłych z wada słuchu i dodatkowymi zaburzeniami po śmierci ich rodziców,

 Integrowaniu dzieci i osób dorosłych z wada słuchu i dodatkowymi zaburzeniami ze środowiskiem głuchych i pełnosprawnych rówieśników.
Wigilia 2014

SPONSORZY

Pan Tadeusz Szewczyk
Pan Jerzy Szewczyk
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy
Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”
Fundacja POLSAT
Onninen Sp. z o.o.
JADEN Sp. z o.o.
SYLDOR Sylwester Pawiński
MATRAX Krzysztof Bielecki
Polkomtel S.A.
Instytut Głuchoniemych
EURO-NET Sp. z o.o.
STRABAG
TVP S.A.
"Sobieski" Sp. z o.o.
Zespół "PERFECT"
INVEST-COMFORT - GdyniaCopyright © 2011 Rafał Pawiński